Kunstihariduse Ühing alustas oma tegevust ametlikult 10

Kunstihariduse Ühing alustas oma tegevust ametlikult 10.02. 2000.a.

Ühingu eelkäijaks oli Eesti Kunstiõpetajate Ühing, mis asustati1988.a.

 

Kunstihariduse Ühing on Eesti kunstiõpetajate vabatahtlik ja sõltumatu  ühendus, liikmeteks kunstikultuuri vahendamise, laste, noorte ning

täiskasvanute kunstialase arendamise ja harimisega tegelevad või nende

tegevust toetavad isikud.

 

Kunstihariduse Ühing juhindub UNESCO raames tegutseva Rahvusvahelise Kunstihariduse Ühingu (InSEA) põhimõtetest.

 

Kunstihariduse Ühingu eesmärkideks on kunstihariduse väärtustamine, isiksuse tervikliku arengu tagamine, tema loomingulise potensiaali avamine ja väljaarendamine kunstiõpetuse kaudu.

 

Kunstihariduse Ühing on juriidiliselt registreeritud isik, tal on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

 

Kunstihariduse Ühingu liikmeid on 1.mai 2003.a. seisuga 124.

Ühingu liikmeks astuja esitab juhatusele vormikohase avalduse, tasub sisseastumismaksu ja saab liikmepileti. Viimane annab mõningaid soodustusi kunstimuuseumide külastusel nii kodu- kui välismaal.

Ühingu liikmemaks on aastas 50 kr.

Ühingul on igas maakonnas oma kuraator, kes vahendab infot juhatuse  ja maakonna kunstiõpetajate vahel.
 

EstSEA (ingl.k. – Estonian Society for Education through Art, e.k. Eesti Kunstihariduse Ühing)

 

InSEA (ingl.k. – International Society for Education through Art, e.k. Rahvusvaheline Kunstihariduse Ühing)

 

InSEA peamiseks sihiks on toetada ja arendada kõikides maades kunsti ja käsitöö kaudu teostatavat loovat kasvatust ja edendada rahvusvahelist üksteise mõistmist.

InSEA on rahvusvaheline organisatsioon kunstiõpetajatele, galeriide ja muuseumide pedagoogidele, õpetajate koolitajatele ja kõikidele teistele, kes on asjast huvitatud või seotud visuaalse kunsti haridusega.

InSEA liikmed esindavad hariduse kõiki tasandeid – alg-, põhi- ja gümnaasium, kõrgkool ja täiendõpe –  nii kohalikul kui riiklikul tasemel kunstihariduse korraldajaid.

Organisatsioonil on üle 1200 liikme 80 riigist.

 

InSEA asutati 1951.aastal Inglismaal Bristolis UNESCO korraldatud rahvusvahelise seminari järel sir Herbert Readi juhtimisel.

Praegune ühing on rahvusvaheline valitsusväline organisatsioon, mis on UNESCO-ga nõustavates sidemetes.InSEA-d juhib komitee, mille valitud liikmed esindavad InSEA piirkondi üle kogu maailma. Komitee liikmed annavad aru ühingu peaassambleele, mis tuleb kokku kord kolme aasta jooksul, iga ülemaailmse kongressi ajal. InSEA piirkonnad – Euroopa, Aafrika ja Lähis-Ida, Aasia, Kagu-Aasia ja Vaikse- Ookeani maad, Ladina-Ameerika ja Põhja-Ameerika – võivad moodustada regionaalseid komiteesid iga piirkonna rahvuslike kunsthariduse organisatsioonide esindajatest. InSEA on vabatahtlik organ, sel ei ole palgalist juhtkonda. Läbi kasvava hulga tunnustatud rahvuslike organisatsioonide ja liikmeks astunud liitude säilitab InSEA kontakti rahvuslike kunstihariduse organisatsioonidega üle kogu maailma. Eesti Kunstihariduse Ühing astus InSEA liikmeks 1989.aastal.

 

LIIKMESTAATUSE KASULIKKUS

InSEA rahvusvahelised kongressid toimuvad alates 1957.aastast, reeglina iga kolme aasta tagant. 2003.aastal kaasati esimest korda korraldajamaaks  Rootsi ja Soome kõrval ka Eesti. Osavõtt varieerub sõltuvalt toimumiskohast, kuid tavaliselt toovad need üritused kohale 500-1000 osalejat. Vahetult enne maailmakongressi toimub teaduskonverents. Ülemaailmse kongressi programm sisaldab loenguid, grupidiskussioone, seminare, workshopè ja näitusi ning messe. Ühiskondlikud ja kultuurisündmused moodustavad programmi osa ning sageli suudavad kongressi organiseerijad pakkuda kongressieelseid ja järgseid ekskursioone. On tavaline, et kongressi materjalid avaldatakse pärast iga sündmust nii ruttu kui võimalik.

 

REGIONAALKONGRESSID

Iga piirkond võib korraldada kongresse nendel aastatel, mil ei toimu ülemaailmset kongressi. Piirkondlikud kogressid annavad võimaluse vaadelda rahvusvahelisi küsimusi kohalikust vaatenurgast. Programmid sarnanevad ülemaailmsete kongresside programmidega ja peasündmusega ühenduses võib pidada teaduskonverentse.

 

“InSEA NEWS” ilmub kolm korda aastas. Iga sõnumileht sisaldab informatsiooni materjalide, meetodite ja ainekava arenduste kohta kogu maailmast ning toob ära info rahvusvahelisete kongresside kohta ja kontaktandmed.

InSEA publikatsioonid – aeg ajalt avaldab ühing kongressi toimetisi, mõningaid ettekandeid, artikleid ja raamatuid erialastel teemadel.

 

TEISI EELISEID – ühing pakub mitmesuguseid võimalusi mitteametlike rahvusvaheliste kontaktide loomiseks. Välismaal reisivad liikmed võivad saada külastatavate maade liikmete nimekirjad – täielik liikmete nimekiri saadetakse kõikidele liiketele iga kolme aasta tagant. Sõnumileht annab liikmetele võimaluse leida oma huvidele vastavat informatsiooni, korraldada lastetööde vahetusi ja näitusi.

 

Ühingu liikmestaatus annab võimaluse sõlmida tulusaid erialaseid kontakte ja suurendada oma teadmisi ja arusaamu kunstikasvatusest rahvusvahelises perspektiivis.